KOTIKEIKKA OY

Tietosuojaseloste

Noudatamme kaikisssa toiminnassamme hyviä tietosuojakäytäntöjä, EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. 

Meillä henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joilla on niiden käsittelyyn oikeus ja työtehtävät sitä edellyttävät. Meidän työntekijöitä sitoo erityinen vaitiolovelvollisuus. Kotikeikka ei missään nimessä luovuta tietojasi kolmansille osapuolille muutoin kuin rekisteröidyn omalla suostumuksella tai lainsäädännön perusteella.

KOTIKEIKKA OY:N ASIAKASTIETOJEN SELOSTE ASIAKKAALLE.

1. Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjänä toimii Kotikeikka Oy, y-tunnus: 3157006-5 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Abdikadir Mohamed

3.Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Abdikadir Mohamed info@kotikeikka.fi

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakkaiden ja heidän omaisten sekä edunvalvojien yhteystietojen ylläpito ja muutokset.

5. Henkilötietojen sisältö: Rekisterinpitäjän palvelussa käsiteltävien henkilötietoihin sisältyy asiakassuhteen ja toimeksiannon kannalta tärkeimmät tiedot esimerkiksi yhteystiedot, kuten nimet, osoitteet, puhelinnumerot sekä tarvittaessa sähköpostiosoitteet, asiakasviestit,henkilötunnukset, lähiomaisten/edunvalvojan tiedot.

6. Tietolähteet: Asiakas itse ja tarvittaessa viranomaisten rekisterit Yhteistyössä kunnat ja kaupungit, yhteistyökumppanit.

7. Tietojen luovuttaminen: Tietoja ei missään tapauksessa luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n /ETA:n ulkopuolelle: Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella.

9.Rekisterin tietojen suojaus: Rekisteri on palvelussa/kassakaapissa, joka on teknisesti suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat vain tietojen käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden tiedossa.

10. Tietojen säilytysaika tai hävitysaika: Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan tietoja niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista), tai niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja käsitelty.

11. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä omiin henkilötietoihinsa, tietojensa poistamista tai oikaisemista taikka pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.

12. Muut rekisterinpitäjän oikeudet: Yritys on rekisterinpitäjä suhteessa omiin asiakkaisiinsa. Kotikeikka Oy hoitaa esimerkiksi   laskujen lähetyksen ja saatavien perinnän, joten Kotikeikka Oy on asiakkaidensa henkilötietojen käsittelijä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (malli)

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu pp.kk.vvvv. Viimeisin muutos pp.kk.vvvv.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys, Osoite, 01234 Postitoimipaikka

Muut yhteystiedot

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Etunimi Sukunimi, sähköposti, puhelinnumero

Jos organisaatiossasi on tietosuojavastaava, hänen tietonsa tulevat tähän. Muutoin kuka tahansa yhteyshenkilö.

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– laki (mikä)
– julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).